שירות ותמיכה

לקוחות מרוצים הם הפרסום הטוב ביותר שלנו

פתיחת קריאת שירות

שעות פעילות המחלקה בימים א – ה 9:00 – 18:00 | ו 9:00 – 12:00

  צ׳אט עם נציג

  השירות פעיל בימי חול, בימים א' – ה' בין השעות 9:00 – 18:00

  הדרכות וימי עיון

  אין אירועים עתידיים כרגע.

  שם הדרכה

  תיאור ההדרכה בקצרה

  23.11.2018

  שם הדרכה

  תיאור ההדרכה בקצרה

  23.11.2018

  שם הדרכה

  תיאור ההדרכה בקצרה

  23.11.2018

  שם הדרכה

  תיאור ההדרכה בקצרה

  23.11.2018

  שם הדרכה

  תיאור ההדרכה בקצרה

  23.11.2018

  שם הדרכה

  תיאור ההדרכה בקצרה

  23.11.2018

  הסכם רישיון שימוש- מקומי

  בין:        דוקטור מערכות רפואיות בע"מ (להלן: "החברה").

  ובין:       לקוח (להלן: "הלקוח")

   הואיל:       והחברה בעלת כל הזכויות בתוכנת דוקטור (להלן: "התוכנה") לרבות זכויות יוצרים, זכות

                  שיווק והפצה וכל זכות קניינית אחרת.

   והואיל:      והחברה מעוניינת לתת הרשאה לשימוש בתוכנה ללקוח (להלן: "רישיון השימוש").

   והואיל:      והלקוח מעוניין לקבל רישיון שימוש בתוכנה לצרכיו בלבד.

   לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

   כללי

  1. המבוא לתנאי השימוש והצהרות בו מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם.
  2. האמור בהסכם זה מתייחס באופן שווה לשני המינים ומנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.
  3. הלקוח מצהיר כי התוכנה, המידע הסודות המסחריים והמקצועיים הנם בבעלות החברה. המידע הרפואי שנצבר בתוכנה ויוזן ע"י הלקוח משך תקופת הרישיון, שייך ללקוח. התוכנה תישאר בבעלות החברה בכל מקרה, גם לאחר התקנתה אצל הלקוח. זכויות הלקוח בתוכנה הם לשימוש בלבד בתקופת השירות עפ"י תנאי הסכם זה.
  4. רישיון שימוש זה הנו הרישיון המושלם והיחיד שבין הצדדים ואין מלבד התנאים, ההצהרות, הזכויות והכוונות הכלולות ברישיון זה כל תנאי/ או מצג נוסף, הן בעל פה והן בכתב או בדרך אחרת בעצם השימוש בתוכנה, המשתמש מצהיר על הסכמתו לכל תנאי הרישיון הנ"ל.
  5. בכך שהלקוח עושה שימוש בתוכנה, מסכים הלקוח שהתנאים בהסכם זה יחייבו אותו.
  6. החברה רשאית לעדכן ולשנות הסכם זה מעת לעת, תוכן ההסכם המחייב הינו ההסכם המפורט באתר האינטרנט של החברה בכתובת https://doctor-clinix.com.
  7. סמכות השיפוט הייחודית בכל הקשור להסכם זה, תהא לביהמ"ש המוסמך במחוז ת"א בלבד.

  תנאי רישיון השימוש וזכויות יוצרים

  1. התוכנה מוענקת תחת רישיון ואינה נמכרת, בהתאם לתנאי הסכם זה. 
  2. ללקוח ניתן רישיון שימוש בתוכנה לתקופת הסכם השירות בלבד.
  3. בתום תקופת השירות לא יהיה ללקוח זכות כלשהי בתוכנה, הלקוח לא יוכל לעשות שימוש בתוכנה, אלא אם כן הלקוח יחדש את הרישיון.
  4. החברה שומרת לעצמה את כל הזכויות שלא הוענקו במפורש בהסכם זה ללקוח. מובהר כי, כל זכות לפטנט, סימן מסחר, מדגם, זכות יוצרים כלשהי וכל זכות אחרת המוגנת עפ"י דיני הקניין הרוחני, בין רשומה ובין לאו, ו/או כל דין אחר בקשר עם התוכנה ו/או המסמכים הקשורים בה ו/או הוראות ההפעלה שלה, כפי שהינן ו/או כפי שיהיו בעתיד, הינן של החברה בלבד והלקוח לא רוכש זכויות כלשהן בתוכנה ו/או בזכויות היוצרים ו/או בזכויות אחרות הטמונות ו/או קשורות בה, למעט זכות השימוש בה, בהתאם לרישיון וכמפורט בהסכם זה.
  5. הלקוח מתחייב כי לא ישווק או ימכור את התוכנה ו/או כל חלק ממנה ו/או אינפורמציה הקשורה בה ו/או העתק ממנה לצד שלישי ללא אישור מפורש מראש ובכתב מאת החברה וכן לא לגרום במחדל לשיווק ו/או מכירה כאמור וכי העתקה בלתי חוקית של התוכנה והפרת זכויות יוצרים בתוכנות הנה נשוא לתביעה אזרחית הגוררת פיצויים כספיים וצווי מניעה וכן מהווה עבירה פלילית.
  6. על אף האמור בכל דין, הלקוח אינו רשאי לבצע הנדסה חוזרת (Reverse Engineering), הידור חוזר (Decompilation) ופירוק (Disassembly).
  7. הרישיון הניתן ללקוח הוא לשימוש על גבי מחשב יחיד ואינו לשימוש על גבי רשת מחשבים, במידה והלקוח מעוניין בשימוש בתוכנה ברשת מחשבים, עליו לרכוש רישיון שימוש עבור כל משתמש בנפרד אין להעתיק את התוכנה לתחנות אחרות ללא רשות מפורשת בכתב של החברה.
  8. השימוש בתוכנה יהיה רק לפי מספר התחנות שהותקן על ידי החברה, ובכפוף להזמנה שעליה חתם הלקוח ובכפוף להתחייבויות הלקוח עפ"י הסכם זה.
  9. במידה והלקוח מעוניין להעביר את זכות השימוש בתוכנה לצד ג' על הלקוח לקבל אישור בכתב מהחברה.
  10. במידה ואישור שכזה ניתן ע"י החברה, הזכות תועבר אך ורק כאשר צד ג' יקבל על עצמו את תנאי השימוש בתוכנה המפורטים על כלל סעיפיו בהסכם זה או בנוסח ההסכם המעודכן כאמור לעיל, וישלם לחברה עבור שירותי התקנה והדרכה.
  11. בכל מקרה החברה רשאית להמחות את זכויותיה ו/או לפעול באמצעות צד שלישי כלשהו.
  12. הלקוח מצהיר כי הוא מבין את גודל הנזק העלול להיגרם לחברה, בגין הפרת תנאי הרישיון דלעיל, וכי יפצה את החברה בגין הפרת תנאי הרישיון דלעיל, כולם או חלקם בין על ידו או בין על ידי מי מעובדיו ו/או כל צד שלישי שלו, ובין היתר מתחייב מראש לשלם לחברה בגין כל הפרה כאמור פיצויים מוסכמים בסך 70,000 ₪.
  13. בתום תקופת השירות רשאי הלקוח להודיע על סיום ההתקשרות והפסקת השימוש בתוכנה. במקרה זה, תתאפשר ללקוח צפייה בלבד בנתונים שנאגרו בתוכנה לתקופה מוגבלת שתקבע מעת לעת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של החברה (להלן: "תקופת הצפייה" ) ,ללא אפשרות לקליטת מידע חדש ובלבד שהלקוח עמד בכל תנאי הסכם זה לרבות תשלום כל חוב לחברה. במקרה זה הלקוח יאפשר לחברה התחברות מרחוק לצורך שינוי ההגדרות בתוכנה בהתאם וכן יאשר בחתימתו כי יעשה שימוש כאמור בתוכנה בהתאם לנהלי החברה.
   בתום תקופת הצפייה ,לא יוכל הלקוח לצפות בבסיס הנתונים שברשותו, באמצעות התוכנה.
  14. הלקוח מתחייב להשתמש בעותק מקורי וחוקי של מערכת הפעלה וכל תוכנה אחרת למחשב. כל שימוש בעותק לא מקורי וחוקי של מערכת הפעלה ו/או שימוש במערכת הפעלה שאינה מתאימה לדרישות הסף של תוכנת דוקטור תביא לביטול הסכם השירות עם הלקוח.

  ציות לרישיונות

  1. הלקוח לא רשאי לעלות בשום מקרה על מספר הרישיונות המורשים, בין אם המדובר במספר המשתמשים בתוכנת השרת (לא מספר המשתמשים במקביל) ובין אם המדובר במספר הכולל של מחשבים המסוגלים לגשת לתוכנה המותקנת על השרת. לדוגמה, אם הלקוח רכש 5 רישיונות של התוכנה (המספר המותר הוא 5), והלקוח בוחר להתקין את התוכנה על שרת, אז הלקוח יכול לאפשר רק לעד 5 משתמשים בתוכנת השרת גישה לתוכנה (גם אם ללקוח יש יותר מ-5 משתמשים ברשת או פחות מ-5 משתמשים בו זמנית בתוכנה).
  2. הלקוח נותן את הסכמתו לכך, שבנוסף לכל בדיקת תאימות רישיון המבוצעת על ידי התוכנה, תהיה לחברת ו/או לנציגיה המוסמכים זכות, בתדירות סבירה, לבדוק את הרשומות, את המערכות ואת המתקנים של הלקוח על מנת לוודא שההתקנה והשימוש שלו בתוכנה או בשירותים של החברה, עולה בקנה אחד עם רישיונות השימוש התקפים שהלקוח מחויב בגינם. כמו כן, מוקנית לחברה הזכות לגשת לרשומות שבבעלות הלקוח ואשר יש בהן כדי לקבוע אם התקנות התוכנה והשימושים בה והלקוח מתחייב לאפשר לחברה להתחבר למחשביו לצורך בדיקה זו ו/או להעביר לידי החברה רשומות שכאלה ללא דיחוי, על פי בקשת  החברה.
  3. אם בעקבות האימות נתגלה כי ישנו חסר במספר הרישיונות עבור התוכנה או השירותים, ירכוש הלקוח מיד את הרישיונות והחברויות הנדרשים וכל תחזוקה ותמיכה החלים בגין התקופה שמן הרכישה ועד לאותו מועד .
  4. אם החברה לא תקבל את התשלום בגין הרישיונות או לא תוכל לאמת את הרישיון מעת לעת, התוכנה עלולה להפוך להיות לא פעילה ללא הודעה נוספת עד שהחברה תקבל את התשלום או תאמת את הרישיון.
  5. אי ציות לרישיונות מהווה הפרת תנאי הרישיון ובהתאם ההחברה שומרת לה את הזכות לדרוש פיצוי ו/או כל סעד העומד לרשותה.

  גביה ותעריפים

  1. לאחר תקופת ההתחייבות החברה רשאית לעדכן תעריפים ו/או לבטל מבצעים ,כמו כן רשאית החברה לעדכן את מחירון החברה מעת לעת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.
   על כל שינוי ,החברה תודיע ללקוח 15 יום מראש באמצעות הודעה אלקטרונית או בכל דרך אחרת. במקרה זה, הלקוח זכאי, לשנות את הרכב הרישיונות שלו או להחליט לסיים את התקשרותו עם החברה.
  2. כל בקשה להפסקת שירות או בקשת התנתקות מתוכנה ע"י הלקוח ,תתבצע תוך 3 ימי עסקים מעת קבלת הבקשה באחת מהדרכים הבאות: בדואר רשום לכתובת: דרך עדן 9, ראשון לציון, מיקוד 7570450 או באמצעות הפקס 08-9464232 ומותנית בחתימת הלקוח על טופס התנתקות.
  3. בהתאם לסעיף 37 ,שמורה לחברה הזכות להתחיל לגבות תשלום בגין שימוש בתוכנה ו/או מודולים ו/או שירותים של החברה, גם אם בעבר הוצע שירות זה ללא תשלום. 
  4. החברה רשאית לגבות מהלקוח תשלום בגין עמלות החזר הוראות קבע או כרטיסי אשראי בהם החברה חויבה על-ידי תאגיד בנקאי, בנק הדואר או מנפיק כרטיס חיוב, כתוצאה מאי התשלום על ידי הלקוח במועד. האמור לעיל לא יחול במקרה בו הלקוח הודיע לחברה לפחות 10 ימים לפני תום החודש הקלנדרי כי אמצעי התשלום שברשותה בוטל או במקרה אחר בו נודע לחברה כי התשלום לא יפרע במועד, לרבות במקרה בו לא כובד חיוב מסוים במועד פירעון מוסכם. אם הלקוח איחר בתשלום ב-14 יום ומעלה, החברה רשאית לחייב את הלקוח גם בהוצאות הגבייה בשיעור של 10% מגובה החוב או בשיעור אחר שייקבע על ידי החברה מעת לעת, וזאת למעט במקרים בהם האיחור בביצוע התשלום נגרם מסיבות התלויות בחברה.
  5. חשבונית חודשית תשלח ללקוח באמצעות הודעות אלקטרוניות, אלא אם כן הלקוח יבקש במפורש אחרת.

  אחריות

  1. אחריות החברה מוגבלת לאמור בהסכם זה בלבד. מעבר לאמור לא תישא החברה בשום אחריות אחרת במפורש או מכללא, לרבות תשלום בגין דמי נזק פיצויים ישירים, עקיפים, תוצאתיים שיגרמו ללקוח ו/או לצד שלישי כלשהו, או תשלום בגין הפסדים אובדן רווחים, הפסד הכנסה או עיכוב בפעילות הלקוח בין אם נבעו מרישיון זה או מדרך ביצועו, ו/או כתוצאה מפעולה או אי פעולה, שימוש או אי שימוש בתוכנה או בנתונים שהופקו ממנה.
  2. החברה משוחררת לחלוטין מכל נזק ישיר או עקיף שיגרם מכל שימוש ו/או אי שימוש בתוכנה, אי התאמת הציוד לתוכנה, הפעלה ו/או אי הפעלת התוכנה, עדכון אשר אינו לצרכיו של המשתמש, וירוסים, פריצה למאגר הנתונים, תקלות חומרה, תקלות תוכנה, הפסקות או הפרעות במתח כולל זעזועי מתח, בעיות דיסק, אובדן נתונים, אי תאימות לרשת, אי תאימות לתוכנת משנה, אי תאימות למודם, פקס, עכבר, מדפסת, כונן, טייפ, מסך, דיסק, עט אופטי, מקלדת וכיו"ב.
  3. ידוע ללקוח כי אין החברה מתחייבת לספק עם התוכנה חומר ספרותי (תיעוד) הנוגע לתוכנה ואם כן, אין הכרח שהחומר יהיה מעודכן לגרסה הספציפית שבשימוש הלקוח. ידוע ללקוח כי אופציות שונות ומודולים בתוכנה יעברו שינויים, יתווספו או ירדו מהתוכנה מבלי שהחברה מחויבת לתעד בחומר הספרותי או בכל אמצעי אחר את השינויים שנעשו בתוכנה. כמו כן לחברה תישמר הזכות להוסיף ולשנות את התוכנה לפי הבנתה וללקוח לא תהא עילת תביעה בנושא זה.
  4. כל האחריות לגיבוי כל הנתונים במהלך ובתום כל יום עבודה בו נעשתה פעולה של הכנסת נתונים למחשב ושמירתם על תקליטני הגיבוי ושיחזור הנתונים שבהם, מוטלת על הלקוח בלבד והלקוח מתחייב לעשות כן בתדירות הנ"ל.
  5. ייתכן שהתוכנה תגרום למחשב הלקוח להתחבר באופן אוטומטי לאינטרנט ולתקשר עם אתר החברה או עם דומיין של החברה למטרות שונות, למשל אימות רישיון התוכנה וכדי להעביר ללקוח מידע נוסף, תכונות או רכיבים פונקציונליים.
  6. הלקוח מוותר בזה מראש על כל תביעה כנגד החברה ו/או מפעיליה ו/או טכנאיה הקשורה לאובדן נתונים ו/או השמדתם מכל סיבה שהיא.
  7. הפעלה תקינה של תוכנה זו לאורך ימים, מחייב את המשתמש לקבל עדכונים שוטפים המותאמים לשינויים במדיניות המס ותקנות המיסוי השונות, לדרישות משתמשים, לשינויי חומרה ושינויים אפשריים בסביבות מערכות הפעלה.
  8. בכל מקרה, כל תביעה, קובלנה ו/או דרישה לרבות תביעת נזיקין של הלקוח כלפי החברה, תהיה מוגבלת לערך אשר אינו עולה בכללותו ובמהותו מסכום הכולל אשר שולם עבור השימוש בתוכנה לחברה במסגרת רכישת עותק תוכנה או במשך שנת שירות אחת, לפי הנמוך מבניהם.
  9. על אף האמור בסעיף 53 לחוק החוזים (חלק כללי) התשל"ג-1973, הלקוח מוותר בזאת על כל זכות קיזוז העומדת לו כלפי החברה ו/או מכל תשלום אחר עפ"י חוזה זה, בגין תביעה כלשהי ו/או חיוב כספי כלשהו נגד החברה או מי מטעמו, בין קצובה ובין בלתי קצובה.
  10. בכל הגשת תביעה או דרישה או קובלנה מוותר המשתמש על המשך השימוש בתוכנה. בכל מקרה תהיה החברה רשאית לסלק מעצמה כל אחריות על כל אי התאמה או נזק אפשרי הנטען ע"י המשתמש.

  התחייבות החברה:

  1. מתן רישיון שימוש בתוכנה כאמור לעיל.
  2. משך כל תקופת השירות ובכפוף לעמידת הלקוח בתשלומים כפי שהתחייב, לתת ללקוח תמיכה טכנית בימים א' עד-ה' בשעות 09:00 עד 18:00. שעות הפעילות המעודכנות יוצגו באתר החברה ועשויות להשתנות מעת לעת.
  3. מתן התמיכה מותנה ברמת ידע סבירה של סביבת חלונות (windows) של הלקוח או נציגו.
  4. שירותי התמיכה והסיוע לתוכנה יינתנו טלפונית בלבד וכן ייעשו באמצעות תוכנת שליטה מרחוק. לשם כך, מתחייב הלקוח לרכוש רישיון לאחת מתוכנות השליטה מרחוק עפ"י המלצת החברה, אשר תהיה זמינה בכל עת בהתאם לצורך וכן לדאוג כי המחשב יהיה מחובר לרשת האינטרנט באופן שתינתן גישה למחשב באמצעות תוכנת השליטה מרחוק. בכל מקרה בו אין אפשרות לגישה מרחוק למחשב הלקוח באמצעות תוכנת השליטה מרחוק לרבות עקב חומת-אש (Firewall) ו/או חסימת פורטים (port) ו/או הפנית פורטים בנתב (router) או מכל סיבה אחרת, יזמין הלקוח טכנאי על חשבונו באופן שתינתן גישה כאמור באמצעות תוכנת גישה מרחוק.
  5. החברה לרבות עובדיה, מתחייבים לשמור על סודיות מוחלטת בקשר לכל נתונים הלקוח אשר ייחשפו בעטיו של מתן השירות והתמיכה לתכנה. 
  6. בכפוף לתנאי הסדר השירות, במקרה של תקלה בלתי ניתנת לתיקון במחשב ו/או בדיסק עליו מותקנת התוכנה, תבצע החברה, התקנה חוזרת של התוכנה במחשב / דיסק קשיח חליפי אשר ימציא המשתמש.
  7. על הלקוח, מוטלת חובת ההוכחה שהתוכנה אומנם הייתה מותקנת במחשבים אשר יצאו מכלל פעולה. כמו כן מתחייב המשתמש לשלם בכל מקרה עבור שירות ההתקנה  של התוכנה במחשב/י הלקוח.
  8. בכפוף לתנאי המכירה הנהוגים בחברה והמשתנים מעת לעת, במסגרת הרכישה יכול הלקוח לקבל הדרכה או תמיכה טלפונית בנוסף להדרכה, החברה רשאית לחייב את הלקוח בעבור שעות הדרכה נוספות.
  9. החברה מתחייבת להמשיך ולפתח את התוכנה ולשאוף למקסם את איכות התוכנה, מגוון המודולים שבה ונוחות השימוש אשר היא מאפשרת ללקוחותיה, אך אין החברה אחראית לכך שהפונקציות הכוללות בתוכנה אומנם מתאימות לצרכיו העסקיים או לצורך עסק ספציפי של הלקוח.
  10. החברה עושה מאמצים לפיתוח והרחבת קשת המוצרים והשירותים לשביעות רצון הלקוח, ולשם כך תציע החברה ללקוח, שירותים נוספים אשר יסופקו לו לפי בחירתו, בתשלום או שלא בתשלום למשך תקופה קצובה, כפי שיהיה נהוג בחברה מעת לעת. הלקוח מסכים לקבל דיוור של הצעות מהחברה ומסכים להיכלל במאגר הדיוור של החברה.
  11. מוצרים ו/או שירותים אשר סופקו ללקוח במסגרת מבצע ו/או הטבה ו/או הנחה או ללא תשלום, למשך תקופה קצובה, רשאית החברה לגבות בגינם תשלום בתום התקופה בתנאים כפי שיוצעו על ידה באותה העת. במידה ולא ירצה הלקוח לעשות בהם שימוש, החברה תדאג להסירן ממחשב הלקוח ולא לחייבו בגינם.
  12. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית החברה להימנע ממתן שירותי תמיכה ו/או הפסקת הרישיון ללא הודעה מראש, במקרה של אי סילוק חוב כספי כלשהו של הלקוח כלפיה.
  13. על אף האמור לעיל, החברה ומרכז התמיכה לא יהיו מחויבים להגיש סיוע ללקוח בכל אחד מהמקרים הבאים:

               א.                  נגרם נזק לקבציי הנתונים ע"י וירוס מחשב.

               ב.                  נגרם נזק לקבציי המחשב כתוצאה מפגיעה בדיסק הקשיח, מחיקת הקבצים או
                 חלקם בזדון או בשוגג, שריפה, השמדה או כל אובדן אחר שיגרם לקובצי נתונים.

                ג.                  כל ניסיון לשינוי הקבצים ע"י כל כלי תוכנה שהוא, למעט תוכנת החברה.

               ד.                  כל שימוש בתוכנה בניגוד להוראות החברה ו/או מרכז התמיכה.

               ה.                  בעיה בהפעלת התוכנה כתוצאה מתקלת חומרה או אי התאמת החומרה למערכת.

                ו.                   תקלה הנובעת ממערכת ההפעלה של המחשב או כל תוכנת הפעלה אחרת.

  1. בכל מקרה של תקלה, שאינה קשורה ישירות בתוכנה, יהיה מרכז התמיכה רשאי ע"פ שיקול דעתו הבלעדי להחליט אם לטפל בבעיה או לא.
  2. במידה ומרכז התמיכה בדק ו/או טיפל בבעיה שאינה קשורה ישירות בתוכנה ו/או אם לאחר שהחברה  החלה בתיקון שגיאות או פגמים בתוכנה שדווחו על ידי הלקוח, יסתבר כי השגיאות ו/או הפגמים נובעים ממעשה ו/או מחדל של הלקוח, לרבות האמור בסעיף 54 א'-ו' לעיל, רשאית החברה  לחייב את הלקוח במלוא ההוצאות הכרוכות בתיקון שגיאות ו/או פגמים אלה, על בסיס חישוב של שעות העבודה והוצאות בפועל.   
  3. אין באמור בהסכם זה בכדי להבטיח ללקוח שלא ייווצרו פגמים בתוכנה עקב התנגשות עם תוכנות אחרות המותקנות ו/או שיותקנו במחשב הלקוח. בכל מקרה של פגם, הנוצר עקב התנגשות כאמור, תעשה החברה כמיטב יכולתה, במידה ותתבקש ע"י הלקוח, על מנת לתקן את הפגם שיווצר וזאת תמורת תשלום הוצאות ושעות עבודה בפועל, ומבלי שיש באמור בסעיף זה בכדי לחייב את החברה לתקן את הפגם.
  4. החברה מתחייבת לשמור על המחיר שנקבע ללקוח למשך כל תקופת ההתחייבות. במידה ובוצע שינוי מחירים כללי במחירון החברה, רשאית החברה לשנות את המחיר ללקוח גם בתקופת ההתחייבות. בתום תקופת ההתחייבות רשאית החברה לעדכן ו/או לשנות המחירים ללקוח.

  התחייבות הלקוח:

  1. הלקוח מתחייב לשלם בעבור דמי השימוש ותמיכה בתוכנה. רישיון השימוש בתוכנה ללקוח הנו בתוקף כל עוד הלקוח משלם את דמי השימוש בגין התוכנה.
  2. הלקוח מתחייב לתקופת שימוש מינימאלית כמפורט בטופס ההזמנה.
  3. התשלומים החודשים ישולמו ע"י הלקוח במתכונת הנהוגה בחברה מעת לעת וכפי שיוסכם עם הלקוח.  
  4. החברה רשאית להצמיד התשלומים למדד המחירים לצרכן לפי הוראות הדין, והיא תמסור על כך הודעה 7 ימים מראש לפחות.
  5. כל חשבון שיקבל הלקוח מהחברה ייחשב לנכון 21 יום לאחר משלוח החשבון ללקוח במידה והלקוח לא הודיע לחברה בכתב על השגה לגביו. בכל מקרה של סתירה בין חשבונות יגבר האמור בספרי החברה.
  6. תשלום שהלקוח לא ישלם במועד שנקבע לפירעונו לפי ההסכם עמו, יישא ריבית פיגורים בשיעור הגבוה הנהוג בבנק הפועלים בע"מ לגבי חריגה מחשבונות חח"ד וכן הפרשי הצמדה והוצאות גבייה עפ"י מדיניות החברה. 
  7. הלקוח מתחייב כי לא יבצע בין בעצמו ובין באמצעות אחרים במישרין ו/או בעקיפין כל תוספת, גריעה, שינוי, תרגום, התאמה בדרך כלשהי בתוכנה ו/או בתיעוד שלה. בכל מקרה החברה לא תהיה אחראית לשינויים שערך הלקוח בתוכנה ולתפקוד התוכנה כפי שנמסרה ע"י החברה ואשר שונתה בעקבות שינויים שערך הלקוח.
  8. הלקוח ו/או מי מטעמו, לא יעביר ולא ימסור לאחרים ולא יעשה כל שימוש בכל מידע שהגיע לידי צד להסכם עקב, תוך כדי ו/או אגב ביצוע חיוביו על פי הסכם זה ו/או בקשר להסכם, וכל ידע, מסמך ונתונים מכל סוג ומין שהם שיגיעו לידי הצד האמור או לידי מי מהמועסקים על ידו ו/או מטעמו, אודות הצד השני להסכם, לרבות פעילותו, עסקיו, לקוחותיו, עובדיו, וסודות מסחריים שלו, בין אם מידע כאמור הגיע לידיו (במישרין ו/או בעקיפין) בקשר עם ביצוע של הסכם זה, ובין אם אחרת.
  9. בכל מקרה בו הלקוח יפסיק לשלם לחברה את שהתחייב, מחויב הלקוח להפסיק את השימוש בתוכנה. במקרה זה, החברה רשאית לעצור את אפשרות השימוש בתוכנה, תוך התחברות מרחוק למחשב הלקוח וללקוח לא תהיה כל טענה בעניין. למען הסר ספק, הלקוח מאפשר לחברה התחברות מרחוק למחשבו.
  10. הסכם זה הוכן ונוסח ע"י עו"ד עמוס אילן עבור החברה וכל זכויות היוצרים בתוכן ההסכם שמורות ושייכות לעוה"ד ולחברה. אין לעשות שימוש ו/או העתקה ו/או הפצה ו/או כל שימוש אחר בהסכם זה, מבלי לקבל אישור מראש ובכתב מעו"ד עמוס אילן או מהחברה.

  הסכם רישיון שימוש- בענן

  בין:        דוקטור מערכות רפואיות בע"מ (להלן: "החברה").

  ובין:       לקוח (להלן: "הלקוח")

  הואיל:
  והחברה בעלת כל הזכויות בתוכנת דוקטור (להלן: "התוכנה") לרבות זכויות יוצרים, זכות 
  שיווק והפצה וכל זכות קניינית אחרת.

   והואיל:
  והחברה מעוניינת לתת הרשאה לשימוש בתוכנה ללקוח (להלן: "רישיון השימוש").

   והואיל:
  והלקוח מעוניין לקבל רישיון שימוש בתוכנה לצרכיו בלבד.

   לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

  כללי

  1. DOCTOR Clinix פותחה, מתוחזקת ומשווקת ע"י חברת דוקטור מערכות רפואיות בע"מ (להלן: "החברה").
  2. מערכת DOCTOR Clinix הינה מערכת לניהול קליניקות ומרכזים רפואיים העובדת על גבי תשתית האינטרנט ומאפשרת למשתמשים מורשים גישה ועבודה מכל עמדה המחוברת לרשת האינטרנט (להלן: "המערכת" ו/או "התוכנה").
  3. המבוא לתנאי השימוש, ההצהרות והנספחים, מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם.
  4. האמור בהסכם זה מתייחס באופן שווה לשני המינים ומנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.
  5. הלקוח מצהיר כי התוכנה, המידע והסודות המסחריים והמקצועיים הנם בבעלות החברה. זכויות הלקוח בתוכנה הם לשימוש בלבד בתקופת השירות עפ"י תנאי הסכם זה.
  6. התוכנה והשירותים בה מוצעים לשימושך בתנאי שתקבל ללא שינוי את התנאים הכלולים במסמך זה ונספחיו. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי להיכנס למערכת ו/או לעשות שימוש בה, לכל מטרה שהיא. כניסתך לאתר ו/או שימוש בתכנים ובשירותים המוצעים בו מהווה את הסכמתך לכל תנאי השימוש שלהלן.
  7. החברה רשאית לעדכן ולשנות הסכם זה מעת לעת, תוכן ההסכם המחייב הינו ההסכם המפורט במערכת DOCTOR Clinix בכתובת https://doctor-clinix.com.
  8. באישור תנאי שימוש אלו, הנך מסכים לקבל דיוורים ו/או הודעות כלליות או פרסומיות במדיה אלקטרונית או בכל אמצעי אחר מהחברה ו/או מי מטעמה בנושאים הקשורים לאתר זה.
  9. סמכות השיפוט הייחודית בכל הקשור להסכם זה, תהא לביהמ"ש המוסמך במחוז ת"א בלבד.

  תנאי רישיון השימוש וזכויות יוצרים

  1. בכפוף לקיום תנאי השימוש המפורטים, החברה מקנה לך בזאת רישיון שימוש אישי, לא מסחרי, לא ייחודי, בלתי עביר ומוגבל בזמן להשתמש במערכת או בחלקים ממנה, אלא אם נקבע מפורשות אחרת ובכתב על ידי החברה.
  2. החברה שומרת לעצמה את כל הזכויות שלא הוענקו במפורש בהסכם זה ללקוח. מובהר כי, כל זכות לפטנט, סימן מסחר, מדגם, זכות יוצרים כלשהי וכל זכות אחרת המוגנת עפ"י דיני הקניין הרוחני, בין רשומה ובין לאו, ו/או כל דין אחר בקשר עם התוכנה ו/או המסמכים הקשורים בה ו/או הוראות ההפעלה שלה, כפי שהינן ו/או כפי שיהיו בעתיד, ובכלל – המידע, התכנים, הגרפיקה, האיורים, הסמלים, הלוגואים, יישומי התוכנה וכיוצא באלו, הינם של החברה בלבד ומוגנים על ידי הקניין הרוחני של מדינת ישראל, חוקי הקניין הרוחני של מדינות אחרות ואמנות בינלאומיות. הלקוח לא רוכש זכויות כלשהן בתוכנה ו/או בזכויות היוצרים ו/או בזכויות אחרות הטמונות ו/או קשורות בה, למעט זכות השימוש בה, בהתאם לרישיון וכמפורט בהסכם זה.
  3. הלקוח מתחייב כי לא ישווק או ימכור את התוכנה ו/או כל חלק ממנה ו/או אינפורמציה הקשורה בה ו/או העתק ממנה לצד שלישי ללא אישור מפורש מראש ובכתב מאת החברה וכן לא לגרום במחדל לשיווק ו/או מכירה כאמור וכי העתקה בלתי חוקית של התוכנה והפרת זכויות יוצרים בתוכנות הנה נשוא לתביעה אזרחית הגוררת פיצויים כספיים וצווי מניעה וכן מהווה עבירה פלילית.
  4. המערכת, התכנים והשירותים המוצעים בה מיועדים לשימוש אישי ולא מסחרי. אין להעתיק, לשנות, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לפרסם, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר ולאחסן את תוכנו של האתר וכל תוכן אחר שהתקבל באמצעותו, באופן חלקי, מלא, זמני או קבוע, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי, בין אם אלקטרוני, מכאני, אופטי, אמצעי צילום או הקלטה או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא רשות מפורשת של החברה, בכתב ומראש.
  5. על אף האמור בכל דין, הלקוח אינו רשאי לבצע הנדסה חוזרת (Reverse Engineering), הידור חוזר (Decompilation) ופירוק (Disassembly).
  6. רישיון השימוש הוא אישי, עבור כל משתמש בנפרד.
  7. השימוש בתוכנה יהיה רק לפי מספר הרישיונות המורשים בהתאם לתשלום.
  8. הלקוח אינו רשאי להעביר לצד ג' את פרטי הגישה לתוכנה ואת זכות השימוש בה אלא אם כן קיבל אישור מפורש ובכתב מהחברה.
  9. במידה ואישור שכזה ניתן ע"י החברה, הזכות תועבר אך ורק כאשר צד ג' יקבל על עצמו את תנאי השימוש בתוכנה המפורטים על כלל סעיפיו בהסכם זה או בנוסח ההסכם המעודכן כאמור לעיל וישלם לחברה בהתאם להסכם שירות מעודכן.
  10. הלקוח מצהיר כי הוא מבין את גודל הנזק העלול להיגרם לחברה, בגין הפרת תנאי הרישיון דלעיל, וכי יפצה את החברה בגין הפרת תנאי הרישיון דלעיל, כולם או חלקם בין על ידו או בין על ידי מי מעובדיו ו/או כל צד שלישי שלו, ובין היתר מתחייב מראש לשלם לחברה בגין כל הפרה כאמור פיצויים מוסכמים בסך 100,000 ₪.
  11. בתום תקופת ההתחייבות, באם קיימת ובהתאם להזמנה, רשאי הלקוח להודיע על סיום ההתקשרות והפסקת השימוש בתוכנה. הודעת סיום התקשרות תשלח לחברה בכתב באמצעות המערכת ו/או באמצעות המייל ו/או הפקס. באחריות הלקוח לוודא כי החברה אכן קיבלה את ההודעה.
  12. בעת סיום ההתקשרות מכל סיבה שהיא לא תהיה למשתמש כל גישה למידע, על כן באחריות הלקוח לייצא את המידע שלו טרם סיום מועד ההתקשרות.

  גביה ותעריפים

  1. השימוש במערכת כרוך בתשלום דמי מנוי. המשתמש יחויב בכל חודש בדמי מנוי גם במקרים בהם לא עשה שימוש במערכת כלל.
  2. החברה רשאית לעדכן תעריפים ו/או לבטל מבצעים, כמו כן רשאית החברה לעדכן את מחירון החברה מעת לעת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.
   הודעה בדבר שינוי המחירון, אם יחול שינוי, תימסר בדוא"ל שסיפק המשתמש לחברה בעת ההתקשרות ו/או באמצעות הודעות בחשבונית. השינוי ייכנס לתוקף תוך 7 ימים ממועד מסירת ההודעה למשתמש.
  3. התשלום יגבה בהתאם לתקופת החיוב שנקבעה בעת ביצוע העסקה. במקרה של משתמש המשלם דמי מנוי חודשיים, ניתן להודיע על ביטול המנוי בכל עת באמצעות פניה למוקד שירות הלקוחות של החברה או באמצעות פניה בדוא"ל אל החברה. החברה תחדל לחייב את המשתמש בדמי המנוי החל מהחודש העוקב למסירת דמי הביטול.
  4. כל בקשה להפסקת שירות או בקשת התנתקות מתוכנה ע"י הלקוח תתבצע תוך 3 ימי עסקים מעת קבלת הבקשה בדואר רשום לכתובת: דרך עדן 9, ראשון לציון, מיקוד 7570450 או באמצעות הפקס 08-9464232 ומותנית בחתימת הלקוח על טופס התנתקות.
   החברה תחדל לחייב את הלקוח בדמי המנוי החל מהחודש העוקב לקבלת טופס ההתנתקות בחברה.

  באחריות הלקוח לוודא שהחברה קיבלה את הטופס.

  1. שמורה לחברה הזכות להתחיל לגבות תשלום בגין שימוש בתוכנה ו/או מודולים ו/או שירותים של החברה, גם אם בעבר הוצע שירות זה ללא תשלום.
  2. החברה רשאית לגבות מהלקוח תשלום בגין עמלות החזר הוראות קבע או כרטיסי אשראי בהם החברה חויבה על-ידי תאגיד בנקאי, בנק הדואר או מנפיק כרטיס חיוב, כתוצאה מאי התשלום על ידי הלקוח במועד. האמור לעיל לא יחול במקרה בו הלקוח הודיע לחברה לפחות 14 ימים לפני תום החודש הקלנדרי כי אמצעי התשלום שברשותה בוטל או במקרה אחר בו נודע לחברה כי התשלום לא יפרע במועד, לרבות במקרה בו לא כובד חיוב מסוים במועד פירעון מוסכם. אם הלקוח איחר בתשלום ב-14 יום ומעלה, החברה רשאית לחייב את הלקוח גם בהוצאות הגבייה בשיעור בקבוע במחירון או בהתאם להוצאות החברה בפועל, הגבוה מבניהם.
  3. החברה תפיק חשבונית מס/קבלה כדין, עד 14 יום מגמר מתן השירות. החשבונית תישלח בדוא"ל אלא אם יבקש המשתמש בכתב לקבל את החשבונית בדואר.

  אחריות

  1. אחריות החברה מוגבלת לאמור בהסכם זה בלבד. מעבר לאמור לא תישא החברה בשום אחריות אחרת במפורש או מכללא, לרבות תשלום בגין דמי נזק פיצויים ישירים, עקיפים, תוצאתיים שיגרמו ללקוח ו/או לצד שלישי כלשהו או תשלום בגין הפסדים אובדן רווחים, הפסד הכנסה או עיכוב בפעילות הלקוח בין אם נבעו מרישיון זה או מדרך ביצועו ו/או כתוצאה מפעולה או אי פעולה, שימוש או אי שימוש בתוכנה או בנתונים שהופקו ממנה.
  2. התכנים והשירותים במערכת ניתנים לשימוש "כפי שהם" (as is) ו"ככל שיהיו זמינים" available)). לא ניתן להתאימם למטרה כלשהי או לצרכיו של כל משתמש. לפיכך, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין השירותים הניתנים באתר, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך וכיוצא באלו. השימוש במערכת הינו באחריותך הבלעדית והמלאה.
  3. החברה איננה מתחייבת שהשירותים הניתנים במערכת לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלי הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי החברה, קלקולים, תקלות, נזקים או כשלים – והכל בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל החברה ו/או מי מטעמה. החברה ו/או מי מטעמה עשויים לבצע שיפורים, שינויים והשמטות במערכת, בתוכניות ובשירותים המוצעים בו, בכל עת, ללא הודעה מראש ולפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. לא תהיה לך טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו עקב ביצועם.
  4. לחברה אין שליטה על מידע שמוזן במערכת ו/או באתר באמצעות שירותיה ואין היא אחראית לו ולתוכנו, לרבות בכל הקשור לזכויות צד ג' כלשהן.
  5. החברה משוחררת לחלוטין מכל נזק ישיר או עקיף שיגרם מכל שימוש ו/או אי שימוש בתוכנה. החברה לא תישא באחריות לכל נזק, תשלום, הפסד, הוצאה, אבדן רווח, הפסקה בעסקים, מחיקת מידע וכל נזק ישיר או עקיף הנובע מן השימוש במערכת.
  6. בכל מקרה, כל תביעה, קובלנה ו/או דרישה לרבות תביעת נזיקין של הלקוח כלפי החברה, תהיה מוגבלת לערך אשר אינו עולה בכללותו ובמהותו מסכום הכולל אשר שולם במשך שלושה חודשי מנוי.
  7. בכל הגשת תביעה או דרישה או קובלנה מוותר המשתמש על המשך השימוש בתוכנה ו/או צפייה במידע באמצעות התוכנה.

  פרטיות

  1. המידע המוזן למערכת על ידך הינו בבעלותך ובאחריותך הבלעדית. החברה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש בפרטיך המוזנים למערכת מלבד לצורכי המערכת ובהתאם למדיניות הפרטיות שלה. יחד עם זאת, שומרת החברה על זכותה לאסוף מידע הנוגע לדפוסי השימוש במערכת ולהשתמש במידע זה לצורך שיפור השירותים במערכת, הפעלתה ותכניה והכל בכפוף לאמור במדיניות הפרטיות של החברה ולאמור בכל דין.
  2. למרות האמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות לחשוף כל מידע אישי אודותיך ללא קבלת רשותך, אם היא מאמינה בתום לב כי פעולה זו הכרחית על מנת:
  • לאכוף את תנאי שימוש אלו;
  • לציית לצו, דרישה משפטית או הוראת רשות מוסמכת.
  1. המערכת משתמשת בעוגיות (Cookies). שימוש זה הינו הכרחי לתפעול שוטף ותקין של המערכת ומשמשת אותה לאימות פרטים, להתאמת המערכת להעדפות אישיות של המשתמש ולצורכי אבטחת מידע. חסימה של העוגיות תפגע בחלק מהשירותים שהמערכת מספקת ובתפקוד התקין שלה.

  אבטחת מידע

  1. הגישה למערכת אפשרית אך ורק באמצעות שם משתמש וסיסמא. אתה מתחייב שלא להשתמש בשם המשתמש ובסיסמא של אחר ולא למסור את שם המשתמש או הסיסמא שלך לצד שלישי כלשהו.
  2. עליך לדווח לחברה מיד ברגע שתגלה כי פרטי שם המשתמש או סיסמתך אבדו או שמישהו עשה בהם שימוש ללא הסכמתך. עם זאת מובהר כי אתה תהיה אחראי לכל שימוש שיעשה בהם (כולל לתשלום עבור שירותים או עבור מוצרים שיימכרו כחלק ממתן השירותים), אפילו אם נעשה ללא הסכמתך.
  3. אנו ממליצים וייתכן כי נדרוש שתשנה את סיסמתך מפעם לפעם.
  4. אנו נוקטים אמצעים מנהליים וטכניים כדי להגן על המידע האישי שלך מפני אובדן, גניבה ושימוש לא נכון וכן גישה לא מורשית, שינוי, גילוי או הרס.

   

  התחייבות החברה

  1. מתן רישיון שימוש בתוכנה כאמור לעיל.
  2. החברה תהא רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי, לחסום את גישתך למערכת ו/או לשירותיה ללא הודעה מראש, לרבות במקרים של:
  • במקרה של אי סילוק חוב כספי כלשהו של הלקוח כלפיה;
  • הפרת תנאי שימוש אלו;
  • עבירה על החוק;
  • אם תחול הפרעה מכוונת או בזדון מכל סוג שהוא לפעילות התקינה של מערכת המחשבים של החברה;
  • חשד משימוש לרעה במערכת ו/או ניסיון ריגול;

  מובהר בזאת כי בשל ביצוע פעולות אלה תחול על המשתמש אחריות בלעדית ומלאה והוא מצהיר כי ישפה את החברה בהתאם וללא כל דיחוי בגין כל תביעה ו/או דרישה שלה ו/או של צד ג'.

   

  התחייבות הלקוח

  1. הלקוח מתחייב לשלם בעבור דמי השימוש במערכת. רישיון השימוש במערכת ללקוח הנו בתוקף כל עוד הלקוח משלם את דמי השימוש בגינה.
  2. התשלומים החודשים ישולמו ע"י הלקוח במתכונת הנהוגה בחברה מעת לעת וכפי שיוסכם עם הלקוח.
  3. החברה רשאית להצמיד תשלומים למדד המחירים לצרכן לפי הוראות הדין והיא תמסור על כך הודעה 7 ימים מראש לפחות.
  4. כל חשבון שיקבל הלקוח מהחברה ייחשב לנכון 15 ימים לאחר משלוח החשבון ללקוח, במידה והלקוח לא הודיע לחברה בכתב על השגה לגביו. בכל מקרה של סתירה בין חשבונות יגבר האמור בספרי החברה.
  5. תשלום שהלקוח לא ישלם במועד שנקבע לפירעונו לפי ההסכם עמו, יישא ריבית פיגורים בשיעור הגבוה הנהוג בבנק הפועלים בע"מ לגבי חריגה מחשבונות חח"ד וכן הפרשי הצמדה והוצאות גבייה עפ"י מדיניות החברה.
  6. הלקוח מתחייב כי לא יבצע בין בעצמו ובין באמצעות אחרים במישרין ו/או בעקיפין כל תוספת, גריעה, שינוי, תרגום, התאמה בדרך כלשהי במערכת ו/או בתיעוד שלה. בכל מקרה החברה לא תהיה אחראית לשינויים שערך הלקוח בתוכנה ולתפקוד התוכנה כפי שנמסרה ע"י החברה ואשר שונתה בעקבות שינויים שערך הלקוח.
  7. הלקוח ו/או מי מטעמו, לא יעביר ולא ימסור לאחרים ולא יעשה כל שימוש בכל מידע שהגיע לידי צד להסכם עקב, תוך כדי ו/או אגב ביצוע חיוביו על פי הסכם זה ו/או בקשר להסכם, וכל ידע, מסמך ונתונים מכל סוג ומין שהם שיגיעו לידי הצד האמור או לידי מי מהמועסקים על ידו ו/או מטעמו, אודות הצד השני להסכם, לרבות פעילותו, עסקיו, לקוחותיו, עובדיו, וסודות מסחריים שלו, בין אם מידע כאמור הגיע לידיו (במישרין ו/או בעקיפין) בקשר עם ביצוע של הסכם זה, ובין אם אחרת.
  8. בכל מקרה בו הלקוח יפסיק לשלם לחברה את שהתחייב, מחויב הלקוח להפסיק את השימוש בתוכנה. במקרה זה, החברה רשאית לעצור את אפשרות השימוש בתוכנה ללא הודעה מוקדמת וללקוח לא תהיה כל טענה בעניין.

   

  שיפוי

  1. האמור בהסכם זה אינו גורע מכל זכות העומדת לחברה על פי כל הסכם ו/או על פי כל דין ואינו ממעט מזכותה של החברה להיפרע מהמשתמש בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שנגרמו לה כתוצאה ממעשיו ו/או מחדליו של המשתמש.

   

  שמירת זכויות

  1. כל ויתור או מתן ארכה לטובת המשתמש מצד החברה מוגבל לנסיבות המסוימות בהן נעשה או ניתן למשתמש ואין בו בכדי להפחית או לפגוע בזכויות החברה על פי ההסכם או על פי כל דין.

   

  המחאת זכויות

  1. החברה רשאית להמחות את זכויותיה ו/או לפעול באמצעות צד שלישי כלשהו ללא הודעה על כך מראש ומבלי לפגוע בכלליות האמור בפרט, לגבות כספים המגיעים לה על פי כל דין מהמשתמש ו/או להעביר את ההתקשרות עם המשתמש לצד ג'.
  2. הלקוח אינו רשאי להמחות את זכויותיו על פי הסכם זה

  אמנת שירות

  1. החברה מקפידה להעסיק את כח האדם המקצועי ביותר בתחומי הפיתוח והשירות.
  2. החברה עושה את כל שביכולתה כדי לפתור כל בעיה או חוסר ידע בזמן הקצר ביותר ובאיכות הגבוהה ביותר.
  3. החברה דוגלת במתן פתרון כולל לניהול המרפאה או העסק, פתרון שבא לידי ביטוי במרכיבי התכנה, במודולים ובשירותים הנלווים שהחברה מספקת.
  4. אמנת איכות השירות
  • תמיכה וסיוע ניתנים בשעות 09:00-18:00.
  • מעבר לשעות אלה ניתן להשאיר הודעה והחברה מתחייבת לחזור אל הלקוח לא יאוחר מן השעה 10:30 למחרת.
  • ליווי והדרכות ראשונות מתקיימות בבית העסק.
  • הדרכות מקצועיות לפי רמות, מתבצעות ללא תשלום במשרדי החברה, בתאום מראש.
  • הדרכות טלפוניות אישיות מתבצעות במסגרת שעות הפעילות ובתאום עם הלקוח.

  מדריך לפתיחת קריאת שירות מתוכנת דוקטור

  ישנן 2 דרכים לפתיחת קריאת שירות מתוך תוכנת דוקטור:

  1. לחיצה על שלח קריאת שירות מתוך הסרגל התחתון במסך הראשי (חיפוש מטופלים), תמונת מסך 1.
  2. לחיצה על פתיחת קריאת שירות מתוך ממשק Support Center, תמונת מסך 2.